دانشکده غیر دولتی غیر انتفاعی رفاه- مدیران گروه های آموزشی
مدیر گروه علوم ارتباطات اجتماعی مدیر گروه علوم ارتباطات اجتماعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/22 | 

دکتر میثم فرخی
دکتری فرهنگ و ارتباطات
شماره تماس:۳۵۰۷۴۲۵۰
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده غیر دولتی غیر انتفاعی رفاه:
http://refah.ac.ir/find-1.103.29.fa.html
برگشت به اصل مطلب