دانشکده غیر دولتی غیر انتفاعی رفاه- مدیران گروه های آموزشی
مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/22 | 

دکتر زهرا لامع
دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی و اندیشه امام خمینی (ره)
شماره تماس:۳۵۰۷۴۳۱۷
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده غیر دولتی غیر انتفاعی رفاه:
http://refah.ac.ir/find-1.103.31.fa.html
برگشت به اصل مطلب