دانشکده غیر دولتی غیر انتفاعی رفاه- روابط عمومی
روابط عمومی روابط عمومی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/23 | 
پروین طالبی نیا
کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی
شماره تماس: ۳۵۰۷۴۳۱۶
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده غیر دولتی غیر انتفاعی رفاه:
http://refah.ac.ir/find.php?item=1.125.136.fa
برگشت به اصل مطلب