دانشکده رفاه در آینه آمار و افتخارات
100
قبولی مقاطع ارشد و دکتری
10
گروه های علمی
1080
دانشجو
800
​دانش آموختگان
125
پایان نامه های دانشجویی