FA |
Welfare School in the mirror of statistics and honors
100
قبولی مقاطع ارشد و دکتری
10
گروه های علمی
1080
دانشجو
800
​دانش آموختگان
125
پایان نامه های دانشجویی