فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
دکتر امیرحسین آشنا
مطالعات فرهنگی
مطالعات فرهنگي