بایگانی بخش مدیران گروه های آموزشی

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸ -

مدیر گروه حقوق

مدیر گروه حقوق

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸ -

مدیر گروه ریاضی و کامپیوتر

مدیر گروه ریاضی و کامپیوتر

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸ -

مدیر گروه عمومی و اسلامی

مدیر گروه عمومی و اسلامی

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸ -

مدیر گروه علوم تربیتی

مدیر گروه علوم تربیتی

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸ -

مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸ -

مدیر گروه مشاوره و روانشناسی

مدیر گروه مشاوره و روانشناسی

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸ -

مدیر گروه ارتباطات و مطالعات فرهنگی

مدیر گروه ارتباطات و مطالعات فرهنگی