سه شنبه 14 آذر 1402

بایگانی بخش مدیران گروه های آموزشی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ -

مدیر گروه آموزش زبان انگلیسی

مدیر گروه آموزش زبان انگلیسی

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ -

مدیر گروه مشاوره

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸ -

مدیر گروه حقوق

مدیر گروه حقوق

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸ -

مدیر گروه آموزش ریاضی و مهندسی کامپیوتر

مدیر گروه ریاضی و کامپیوتر

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸ -

مدیر گروه دروس عمومی و معارف اسلامی

مدیر گروه عمومی و اسلامی

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸ -

مدیر گروه علوم تربیتی

مدیر گروه علوم تربیتی

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸ -

مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸ -

مدیر گروه روانشناسی

مدیر گروه مشاوره و روانشناسی

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸ -

مدیر گروه علوم ارتباطات اجتماعی

مدیر گروه ارتباطات و مطالعات فرهنگی