بایگانی بخش اعضای هیأت علمی

img_yw_news
دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ -

کوثر دهدست

کوثر دهدست

img_yw_news
دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ -

فاطمه فلاح تفتی

فاطمه فلاح تفتی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ -

دکتر امیرحسین آشنا

دکتر امیرحسین آشنا

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ -

دکتر رضوان الله داد

دکتر رضوان الله داد

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ -

دکتر هاجر باختری

دکتر هاجر باختری

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ -

دکتر غزال زندکریمی

دکتر غزال زندکریمی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ -

دکتر زهرا لامع

دکتر زهرا لامع

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ -

دکتر میر سعید جعفری​

دکتر میر سعید جعفری​

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ -

دکتر لیلا کاملی فر

دکتر لیلا کاملی فر

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ -

دکتر مهزاد صفاری نیا

دکتر مهزاد صفاری نیا

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ -

مریم عظیمیان

مریم عظیمیان

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ -

الهام سادات میریان

الهام سادات میریان

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ -

دکتر نسترن زنجانی

دکتر نسترن زنجانی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ -

دکتر صالحه پیریایی

دکتر صالحه پیریایی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ -

دکتر زهرا عسگری نژاد

دکتر زهرا عسگری نژاد

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ -

دکتر مریم دیبا واجاری

دکتر مریم دیبا واجاری

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸ -

دکتر میثم فرخی

دکتر میثم فرخی